ориентири 15 сеп. 2019 2019-09-15 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblEyIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--acdfd7dd288a7ada92306446cd3846dbe90d123c/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35673.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Продажби в Ebay – данъчно третиране и документиране

Ана Петрова е собственик и управител на счетоводна кантора "Корект Акаунт Консулт". И тази седмица тя ще ви ориентира в сложния свят на счетоводството, за да откриете правилното решение за вашия бизнес. Този път консултацията е посветена на търговията в интернет пространството. А сега ви оставяме в нейната компания...

Горд собственик сте на фирма, чиято основна дейност е търговия с хранителни добавки и аксесоари. Освен това фирмата ви е регистрирана за целите на ЗДДС. Решавате да разширите кръга от клиенти и да излезете извън пределите на България. За целта възнамерявате да осъществявате продажби в интернет пространството от виртуален магазин в eBay. Оттам ще се приемат поръчки от физически лица от цял свят, които са данъчно незадължени по смисъла на ЗДДС. Плащанията от клиенти ще се осъществяват директно през системата PayPal. Стоката ще се изпраща чрез куриерска фирма.

И без да целя да помрача щастието от новата ви идея и пожелавайки ви огромен успех, все пак искам да ви запозная с някои особености относно данъчното третиране и документиране на този вид доставки от гледна точка на ЗДДС.

Продажби на данъчно задължени лица от Европейския съюз

В конкретната ситуация са налице следните обстоятелства:

1.      Стоките се транспортират от доставчика от територията на държава членка /България/, различна от тази, в която транспортът приключва.

2.      Доставчикът на стоките /вашата фирма/ е регистрирана по ЗДДС в България, т.е. държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва /там където е вашият клиент/.

3.      Получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва. Вашите клиенти - физически лица отговарят на това описание.

4.      Стоките, които са предмет на доставката, са хранителни добавки и спортни аксесоари.

И сега, ако отворим ЗДДС и прочетем чл. 14, ал. 1, т. 1 – 4 ще видим, че описаната ситуация попада в хипотезата на дистанционна продажба, тъй като са налице едновременно всичките четири условия, изброени в цитирания член от закона. Т.е. в конкретния случай следва да приложим регламентирания със ЗДДС режим на дистанционни продажби.

Когато фирма, регистрирана за целите на ДДС, извършва доставка на стоки при условията на дистанционна продажба, мястото на изпълнение на тази доставка ще е на територията на страната, до момента в който за българската фирма възникне задължение да се регистрира за целите на ДДС в съответната държава членка, където приключва транспортът, т.е. там където са вашите клиенти – физически лица. За българската фирма това задължение за регистрация по ДДС ще възникне, ако доставките при условията на дистанционна продажба за държава членка надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата, определена в законодателството на тази държана членка, т.е. трябва да следите продажбите във всяка държава членка поотделно, а също така да сте се информирали какъв е прагът, превишаването на който поражда за вас задължението за регистрация във връзка с прилагането на режима на дистанционни продажби.

Доставките с място на изпълнение на територията на страната се документират по общия ред и на основание чл. 12 от ЗДДС се облагат с 20% данък, т.е. до настъпване на момента, в който за вас ще възникне задължение за регистрация по ДДС в съответна държава членка, вие ще начислявате 20% ДДС. Тъй като продажбите са на физически лица, то по силата на чл. 113, ал. 3 от закона, за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице, фактура може да не се издава. В този случай доставчикът, регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период и съдържа описаната в чл. 112, ал. 3 от ППЗДДС информация.

!!! ДА ОБОБЩИМ …

Ако вашата фирма осъществява доставки на данъчно незадължени физически лица при условията на дистанционна продажба в няколко различни държави членки, то задължително следва да следите прага за регистрация във всяка една държава членка. В момента, в който прагът за регистрация в съответната държава членка бъде достигнат и се регистрирате за целите на ДДС, мястото на изпълнение на дистанционните продажби вече няма да е България, а държавата членка, където транспортът приключва. Тогава доставките ще бъдат документирани съгласно законодателството на тази държава членка, начисленият ДДС ще бъде в размер съгласно нейното законодателство и ще се внася в бюджета на въпросната държава членка.

Разпоредбата на чл. 20, ал. 5 от ЗДДС дава възможност, в случай, че желаете, да изберете мястото на изпълнение на доставката на продаваните от вас стоки при условията на дистанционна продажба да е на територията на съответната държава членка, където пристигат стоките, независимо от обстоятелството, че не сте достигнали прага за регистрация и не са възникнали основания за задължителна регистрация по този закон в тази държава.

Продажби на данъчно незадължени лица от трети страни

В този случай мястото на изпълнение е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ѝ към получателя, т.е. България.

Съгласно чл. 28 от ЗДДС доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна от или за сметка на доставчика, са облагаеми с нулева ставка на данъка.

Съответно,  за да е налице основание за прилагане на  нулева ставка, следва задължително да разполагате с документи, доказващи доставката. Те са изброени в чл. 21 от ППЗДДС.

Още подробности по темата бихте могли да прочетете в „Онлайн търговия – доставка на стоки, с получатели физически лица от ЕС и трети страни“.

Друг момент, на който следва да обърнете внимание е, че във връзка с приемане на плащанията чрез системата PayPal за вас ще възникне задължение за издаване на касов бон. Всички с нетърпение очакваме това задължение в най – скоро време да бъде отменено, тъй като поражда неудобство и затруднения.

Друго задължение, във връзка с осъществяваната електронна търговия чрез Ebay, е задължението за регистрация като е-магазин по чл. 52 м от Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Съгласно чл. 118, ал. 4, т. 8 от ЗДДС, Министърът на финансите издава наредба, с която се определят изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.

По смисъла на параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС, "електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

В  чл. 52 м, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. е регламентирано, че лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.

Предвид така посочените текстове на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006г., за вас като задължено лице по чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г., е налице задължение за подаване на информация по реда на чл.52 м, ал.1 от Наредбата.

Ако не сте сигурни, че сами ще можете да се погрижите за счетоводството на вашия бизнес, то Корект Акаунт Консулт може да ви предложи счетоводни услуги и консултации на експертно ниво. Доверете ни се.

 

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...