ориентири 07 авг. 2019 2019-08-07 2019-08-07 https://www.burgas-reporter.com/attachments/56ea177307a75330c6a3f6b3fe2e2a146484dbde/store/fit/600/400/33aa92615a5f9891ee5231b99a7f1f269dfc71deab8e7567d73087dea23a/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Държавата даде на Община Бургас имоти в рибарското селище Ченгене скеле

Община Бургас получава правото на собственост върху девет имота - държавна собственост.

Те са с обща площ 27 391 кв. м и се намират в района на рибарското селище Ченгене скеле.

Имотите ще бъдат използвани за реализацията на проекти, свързани с опазването на околната среда, съхраняването на местната културна идентичност и облагородяването на местността.

Община Бургас възнамерява да реализира проект „Изграждане на етнографски културно-туристически комплекс“, който ще бъде предложен за финансиране по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.

Предвижда се благоустрояване на посочените имоти и изграждане на цялостен културно-туристически продукт с експозиционен и етнографски характер, с обособена зона за площадно пространство, пикник зона и зона за разходки на открито, крайбрежна алея и паркинг за осигуряване на условия за отдих и туризъм на населението и гостите на общината, като до тях ще бъде осигурен широк и свободен достъп.

Проектът цели да утвърди и популяризира рибарството като традиционен занаят за региона чрез развитие на морската култура на населението, особено на младата аудитория.

Експлоатацията на бъдещия културно-туристически комплекс ще бъде изцяло свързана с популяризиране на нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Така ще се създадат условия и за съхранение на сектор „Рибарство“ и за развитие и запазване на традициите в рибарския занаят.

Община Бургас има намерение да реализира и проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от рибарското селище Ченгене скеле, одобрен за финансиране по Програма за морско дело и рибарство, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...