ориентири 05 юли 2019 2019-07-05 2019-07-05 https://www.burgas-reporter.com/attachments/ddede196d48518ec0d0d874bcf28fa54808e8586/store/fit/600/400/df0f7c293efeeb25fe8f306ae04df76002ceda77c0c812c9d7ceb39a2fb5/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Агенцията по заетостта с нови услуги за безработните

Агенцията по заетостта подготвя старта на 3 нови, 5 подобрени услуги и 7 пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда.

Тази дейност е част от стратегията за модернизация на институцията в цялата страна. Целта е своевременното преориентиране на действията към актуалните потребности на безработните лица и най-вече към тези, които имат нужда от подкрепа за активиране и включване в трудовия пазар.

Новите услуги, които Агенцията по заетостта ще въведе в своята работа съвсем скоро, са „Консултация и менторство след започване на работа”, „Мобилно бюро по труда” и „Семеен трудов консултант”. Те са свързани с прилагане на по-широк и задълбочен индивидуален холистичен подход към всяко регистрирано или нерегистрирано в бюрото по труда неработещо лице в трудоспособна възраст.

По-висока ефективност се очаква да се постигне чрез прилагането на подобрените услуги „Ателие за търсене на работа”, „Информиране, консултиране, мотивиране”, „Насочване и подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности”, „Стажуване, чиракуване, обучение по време на работа, практика по време на учене”, „Провеждане на трудови борси”, „Ден на работодателя” и други информационни събития за търсещи работа лица, неактивни лица и работодатели.

Стандартизираните пакети услуги, които също са обект на модернизация, са насочени към безработни лица от следните 7 групи: младежи, лица над 50-годишна възраст, продължително безработни, лица с основно или по-ниско образование, с трайни увреждания, самотни родители и/или майки с деца до 5-годишна възраст и освободени от местата за лишаване от свобода.

Новите и подобрени услуги, както и стандартизираните пакети услуги за 7 от уязвимите групи на пазара на труда, бяха апробирани пилотно в бюрата по труда в регионите Благоевград и Монтана. Резултатите от пилотното прилагане се анализираха текущо с цел оптимизиране и адаптиране към технологията на работа на бюрата по труда и промените на сегашния трудов пазар. Придобитият опит и постигнатите резултати ще подпомогнат успешното и ефективно приложение на услугите в цялата страна.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...