различно 29 сеп. 2019 2019-09-29 2019-09-29 https://www.burgas-reporter.com/attachments/08e1c6c5168b08051595a8761c1d07ea2664f631/store/fit/600/400/ed2dcef4fe539472a9c5d964742bb65dbbc3d15199eb8ee0d015aeed7485/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Какво ви очаква, ако наемете офис от …етажна собственост

Това е поредната ви среща с Ана Петрова, собственичката на счетоводна кантора "Корект Акаунт Консулт". Днес тя ще ви сподели експертното си мнение по отношение на още един традиционен за бизнеса казус.

Вашата фирма ползва под наем офис, който се управлява съгласно Закона за управление на етажната собственост. Наемът заплащате в брой срещу издадена квитанция. Какви данъци следва да удържите и кога следва да ги внесете!? Какви декларации следва да бъдат подадени!? Следва ли да подадете справка по чл. 73 от ЗДДФЛ!?

В разпоредбите на чл. 38, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ в сила от 01.01.2012 г. е записано, че с окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. Данъчната ставка е 10% съгласно чл. 46, ал. 1 от същия закон, като не се приспадат нормативно признати разходи 10%. В този случай облагаем е брутният размер на дохода от наем.

Окончателният данък за този вид доход следва да се удържа и внася от вашата фирма, в качеството и на платец на дохода. Срокът за това е до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от вашата фирма.

Вие, в качеството си на собственик на фирма, която ползва под наем помещение в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, нямате задължение да издавате образците на „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДФЛ. Тези образци се отнасят само за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, които подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, облагаемият доход за които се формира по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ. В конкретния случай става въпрос за облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ и тези документи не следва да се издават.

Също така сте задължени да подадете декларация образец 4001 за окончателния данък в срока за неговото внасяне съгласно чл. 55, ал. 1 и чл. 56 от ЗДДФЛ.

Като платец на дохода следва да подадете и справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците по чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ. В справката доходът се посочва във вид доход 820 „Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците по чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ“. В Част ІІ, колона 3 на справката се вписва "4". За тези доходи не се попълва колона 4 – „ЕГН/ЛНЧ/ЕИК“ или служебен номер“ и колона 5 – „собствено име, презиме и фамилно име“. В колони 6 и 7 се посочва адресът на наетия офис в режим на етажна собственост. В колона 9 се посочва брутният размер на дохода, като за код  820 брутният размер на доходите за всички физически лица се посочва на един ред. Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се предоставя в срок до 28.02. на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация на платеца на дохода.

Следва да обърнем внимание, че лицата, които са получили само доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38, не са задължени да подават годишна данъчна декларация /чл. 52, ал. 1, т. 4/. Както споменах, данъкът, който е окончателен, се удържа и внася от вас като платец на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода. Това е валидно и за четвъртото тримесечие.

Автор: Ана Петрова

различно ...


култура ...


ориентири ...