различно 22 сеп. 2019 2019-09-22 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjQyIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ea1b94c33e634ef5cc0dd086210622cceb120425/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35732.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Може ли работодател да ви уволни дисциплинарно по телефона???

Решава служителят, оставя автомобила в гората, хвърля ключовете на свой колега и повече не се появява на работа. Ни вест, ни кост от него ... Вие ядосано реагирате с думите: „Ей сега ще му се обадя и ще му кажа, че е уволнен дисциплинарно!“... А задавали ли сте си въпроса дали въобще е възможно да уволниш дисциплинарно някого по телефона, въпреки че при създалата се ситуация сте в моралното си право да постъпите точно по този начин?

Отговорът е НЕ ... Не може, тъй като постъпвайки по този начин, бихте били в противовес с разпоредбите на трудовото законодателство и в частност на описаната процедура в Кодекса на труда.

Всъщност в Кодекса на труда има предвидена задължителна процедура, която трябва да спазвате при налагане на дисциплинарните наказания.

Видовете дисциплинарни наказания са определени в чл. 188 от Кодекса на труда, а именно:

  1. Забележка
  2. Предупреждение за уволнение
  3. Уволнение

В чл. 190, ал. 1 от КТ са изброени обстоятелствата, при настъпване на които работодателят може да уволни дисциплинарно служителя.

Преди налагане на дисциплинарното наказание, вие сте длъжни да изслушане вашия служител или да приемете писмените му обяснения, да съберете и оцените посочените доказателства. Това изискване е регламентирано в разпоредбите на чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда. Т.е. изслушването на работника винаги трябва да предхожда неговото уволнение, за да бъдат спазени трудовите му права и правото на защита. Също така да не забравяме, че ако са минали 2 месеца от извършване на нарушението, то не може да се наложи дисциплинарно наказание.

При определяне на дисциплинарното наказание, трябва да се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника.

Дисциплинарно наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която задължително присъстват следните реквизити /чл. 195, ал. 1 от КТ/:

  1. Нарушителят – три имена и длъжност
  2. Извършеното нарушение
  3. Дата на извършване на нарушението и подробности около извършването му
  4. Наложеното наказание и законният текст, въз основа на който се налага

Така изготвената заповед се връчва срещу подпис на служителя, като в нея задължително се посочва дата на връчване. В случай, че лицето откаже да получи заповедта за дисциплинарно наказание, то тя следва да му бъде връчена в присъствие на поне двама свидетели.

При невъзможност да бъде връчена на служителя, заповедта трябва да бъде изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка. Дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на връчване на заповедта на служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако писмото с обратна разписка не е получено, се счита че дисциплинарното наказание не е наложено.

 

Или както стана ясно, НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА УВОЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛ ЧРЕЗ ОБАЖДАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА, ДОРИ И ДА ИМАТЕ МОРАЛНОТО ПРАВО ЗА ТОВА, ТЪЙ КАТО НЯМА ДА СТЕ СПАЗИЛИ ОПИСАНАТА ПО – ГОРЕ ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ ПРЕДВИДЕНА В КОДЕКСА НА ТРУДА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЕ СТИГНЕ ДО СЪДЕБНО ДЕЛО, ТОВА ЩЕ БЪДЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ОТМЯНА НА УВОЛНЕНИЕТО ОТ СЪДА , БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРА ПО СЪЩЕСТВО.

До тук добре .... По интересно става, ако не можете да откриете служителя на посочен в неговото трудово досие адрес и да приложите описаното по – горе. Т.е. ако лицето, работило при вас не може да бъде намерено, то напрактика работодателят изпада в невъзможност да приложи процедурата за налагане за дисциплинарно наказание, в това число и уволнение. Т.е., тъй като не може да бъде намерен служителят няма как да бъде изслушан и да му бъдат поискани обяснения за извършеното нарушение съгласно чл. 193, ал. 1 от КТ, както и не би могла да му бъде връчена заповедта за уволнение.

В чл. 193 от Кодекса на труда е предвидена алинея /3/, която допуска дисциплинарното наказание, в това число и уволнение да бъде наложено без работодателя да изслуша служителя или приемането на писмени обяснения от него, когато обясненията НЕ СА БИЛИ ИЗСЛУШАНИ ИЛИ ДАДЕНИ ПО ВИНА НА СЛУЖИТЕЛЯ.

Тук обаче е необходимо да се отбележи, че работодателят трябва да събере всякакви доказателства, че именно вината за неизслушването или приемането на писмени обяснения е на служителя. За целта работодателят трябва да е направил опит да покани лицето да даде писмени обяснения, а това може да стане чрез препоръчано писмо с обратна разписка или с нотариална покана. В този случай доказателство за вината на лицето ще бъде обратната разписка, че лицето не е намерено на посочения адрес или документ от нотариуса за това, че не е намерил на адреса лицето за връчване на нотариалната покана.

При дисциплинарно уволнение, основанието за прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие е чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда.

Трябва да обърна внимание, че ако служителят отговаря на условията, изброени в съответните разпоредби, то той има право на предварителна закрила при уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда, т.е. не може да бъде уволнен без предварително съгласие от Инспекцията по труда.

Също така служителят има право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск съгласно чл. 224 от Кодекса на труда.

Автор: Ана Петрова

 

Коментари

различно ...


култура ...


ориентири ...