различно 13 авг. 2019 2019-08-13 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb3M0IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--916e4571d05f23d8fc67d43791d5221d018112fa/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35400.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Как да се осигурявате, ако сте с договор за управление и с трудов договор

Днес вашият счетоводен компас Ана Петрова,от счетоводна кантора "Корект Акаунт Консулт" ще ви покаже още една вярна посока, която трябва да следвате във вашия бизнес.

Изпълнявате длъжността управител във фирма, за което получавате възнаграждение въз основа на сключен договор за управление и контрол. Същевременно започвате работа по трудово правоотношение в друга фирма. Възнаграждението по договора за управление и контрол е 2800 лева, а по трудовия договор – 2000 лева. И тъй като сте наясно, че не можете да се осигурявате на сума, превишаваща максималния осигурителен доход, който за 2019 г. е 3000 лева, възниква ви следния въпрос:

ТЪЙ КАТО ДОГОВОРЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ Е СКЛЮЧЕН ПРЕДИ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, ТО МОГА ЛИ ДА СИ ВНАСЯМ ОСИГУРОВКИТЕ ПЪРВО ПО ТОЗИ ДОГОВОР, А С ЧАСТ ОТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ПО ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОСИГУРИТЕЛНИЯТ ДОХОД ДА СЕ ДОПЪЛНИ ДО МАКСИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД!?

Ясно е, че доходът, върху който се осигурявате не може да превишава максималния осигурителен доход в размер 3000 лева. Сега да видим в каква последователност следва да се извърши осигуряването…

Съгласно чл. 6, ал. 11 от КСО е посочена последователността при внасяне на осигурителните вноски, когато едно лице работи на повече от едно място, както е в конкретния случай. По силата на тази разпоредба за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от кодекса, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;

2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;

3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;

4. доходи за работа без трудово правоотношение.

Посочената последователност означава, че в случаите, когато едно лице получава възнаграждение и се осигурява на повече от едно основание, то първото по ред основание са доходите от дейности в последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10, след което се добавят доходите от следващите по ред основания до достигане на максималния осигурителен доход.

Осигуряването на работниците и служителите, независимо от характера на работата, начина на заплащане и източника на финансиране,  се извършва на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. Управителите и прокуристите на търговските дружества се осигуряват на основание чл. 4, ал. 1 т. 7.

Или в конкретния случай, въз основа на цитираните разпоредби, с оглед на тяхното спазване, първият осигурител следва да бъде фирмата, в която работите по трудов договор и получавате възнаграждение в размер на 2000 лева, т.е. осигурителният доход, върху който следва да се внасят осигурителни вноски, е 2000 лева. Вторият осигурител следва да бъде фирмата, където работите по договор за управление и контрол, и както споменахме по – горе, получавате възнаграждение в размер на 2800 лева. Като имаме предвид, че осигурителни вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход /3000 лева/ и с оглед спазването на това изискване, вторият осигурител следва да внася осигурителни вноски върху разликата между максималния месечен осигурителен доход и трудовото възнаграждение, т.е. върху сума в размер на 1000 лева.

Тъй като упражнявате трудова дейност на повече от едно основание, то ваше задължение е да предоставите информация в счетоводството на втория осигурител за размера на дохода, върху който първият осигурител внася осигурителни вноски. Това изискване е регламентирано в чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, по силата на който: „Когато лицето упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и 6 и/или ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване.“

Коментари

различно ...


култура ...


ориентири ...