ориентири 08 май 2021 2021-05-08 2021-05-08 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbUowIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--645c501b3babb672e5da46afc0173c6deb10228f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/hora.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Продължава застаряването на населението в област Бургас

Продължава процесът на остаряване на населението в област Бургас.

По данни на Националния статистически институт в края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са били 82 874, или 20.2% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.3%, а на мъжете - 17%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31 декември 2020 г. децата до 15 години са 63 560, или 15.5% от общия брой на населението в областта, като спрямо 2019 г. този дял намалява с 0.1 процентни пункта.

Общият коефициент на възрастова зависимост е 55.6% при 56.7% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 55.1%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 54.5%, отколкото в селата - 59.3%.

Остаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст - 43.1 години, която е под средната за страната (44 години) и нарежда областта на четвърто място след областите София (столица), Сливен и Варна.

Средната възраст при мъжете в областта е 41.5 години, а при жените - 44.7 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.9 години, а в селата - 43.9 години.

Тенденцията на остаряване на населението се изразява и в промените на неговата основна възрастова структура - разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.

За 2020 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Бургас към 31 декември 2020 г. е 246 388 лица, или 60.1% от цялото население на областта, като мъжете са 127 415, а жените - 118 973. В сравнение с предходната година тази категория население намалява с 0.1 процентни пункта. Делът на населението под трудоспособна възраст в област Бургас през 2020 г. спрямо 2019 г. остава непроменен, а във възрастовата група над трудоспособна възраст се е увеличил с 0.1 процентни пункта.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...