региони 14 ноем. 2019 2019-11-14 2019-11-14 https://www.burgas-reporter.com/attachments/6c91c1e6bdd434393d6abb63b2c935e00bad1334/store/fit/600/400/a226bace9142c50d5c73e45f6a218740dc5caa47cc22715c412c441c5dfc/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Ахелой ще има нова открита сцена

Открита сцена с пейки за публиката ще бъде изградена в Ахелой.

Проектът на Община Поморие е внесен за одобрение към Местна инициативна група – Поморие.

С реализиране на дейностите по проекта ще се създаде прекрасно място за провеждане на разнообразни културни събития и мероприятия като дневни и вечерни концерти, детски прояви, спектакли, представления, рецитали и др. Предвидена е и доставка на екран, мултимедиен проектор и лаптоп. 

Проектното предложение е с наименование: „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. Ахелой” по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.246_7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

региони ...


здраве ...


култура ...