региони 10 май 2019 2019-05-10 2019-05-10 https://www.burgas-reporter.com/attachments/8d8fb48f5671ee2aa6d454c9c78b164dc4390677/store/fit/600/400/833c5abc007150ce51ebe43f51ef8611c61f2ac03ba2a85a39da0eb85464/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Паркът в Каблешково ще има нова визия

Паркът в град Каблешково ще посреща посетители с напълно променена визия.

Проектът на Община Поморие предвижда подобряване на техническата инфраструктура чрез извършване на ремонтни дейности и доставка на елементи за парково обзавеждане.

„Целта е да се постигне балансирано териториално развитие посредством обновяване, разширяване и опазването на обществените озеленени площи.”, съобщават от Община Поморие.

Освен за Каблешково, Община Поморие кандидатства с проекти и за обновяване на парковете в още 5 населени места: Лъка, Александрово, Медово, Страцин и Порой.

Предложенията са внесени по Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“, посредством процедура за подбор на проектни предложения, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

региони ...


здраве ...


култура ...