региони 11 окт. 2018 2018-10-11 2018-10-11 https://www.burgas-reporter.com/attachments/4379e03d50634ea195aeb5060b36641c7ba2b017/store/fit/600/400/b400b33c1a719594dfd023dfaf42c241c9581e5770536da6dcc303ce5f38/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Направена ли е още една крачка към началото на строителство в Силистар

Решението на общинския съвет в Царево, което разреши изработването на план за застрояване на 22 169 кв. м край Силистар, се доближи към изпълнение.

Днес стана ясно, че Административният съд в Бургас е оставил без разглеждане заповедта на областния управител Вълчо Чолаков , с която той оспори и спря решението на общинския съвет в Царево.

От решението на съда става ясно, че гласуването на общинските съветници е част от процедурата по изработването на ПУП и е с правно основание Закона за устройство на територията. 
 
Според този специален закон областният управител не е сред посочените лица, които са оправомощени да оспорват решенията за одобряване на подробните устройствени планове или техните изменения, както и съпътстващите издаването им актове.
 
Решението на Общински съвет гр. Царево е част от процедура по издаване на крайния акт, не представлява индивидуален административен акт и не подлежи на отделно оспорване, поради което е налице основание за прекратяване на делото.
 
Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване в седемдневен срок пред ВАС.
 
Ето какво точно приеха общинските съветници в Царево през месец август

 1.Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ 62459.59.5 по КК на с.Резово, м. Силистра, община Царево с площ 22 169 кв.м., бивш стопански двор съгласно чл.50, ал.4 от ППЗСПЗЗ, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10м.), с цел обособяването на две застроителни петна, между които да преминава обслужващ път с широчина 4 м., осигуряващ безпрепятствен достъп до морски плаж „Силистар“ и промяна в отреждането на ПИ 62459.59.5 в УПИ I, както и за промяна на предназначението от „за ниско застрояване до 10м. в УПИ I – „за вилни сгради“ с показатели: Устройствена зона “Ок“, Пзастр. 30%, Кинт 0,5, Позел. 50%, с височина 5,5м.(2 ет.), съгласно представената графична част. За частта от имота (853 кв.м.) осигуряваща безпрепятствен достъп до морски плаж „Силистар“ ще учреди право на преминаване, съгласно чл.193, ал.1 от ЗУТ.
 
2. Одобрява предложеното задание за поземлен имот с идентификатор 62459.59.2 по КК на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево.“
 

региони ...


здраве ...


култура ...