различно 01 сеп. 2019 2019-09-01 2019-09-01 https://www.burgas-reporter.com/attachments/3c4d79751694631157f02d3efa7eabd9d2915688/store/fit/600/400/ef9a8f7e15b19589646d7770b224db4054fa699ce8db9083145a37d2f354/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Счетоводителите за грешките и хората

Време е за поредната ви среща с Ана Петрова, собственик на счетоводна кантора "Корект Акаунт Консулт". Днес тема на разговор е  "Отстраняване на грешки във вече подадена от физическите лица декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ"

Като изрядни данъкоплатци сте подали годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. в рамките на законоустановения за това срок /30.04./, а някои от вас дори и по – рано /31.01/, за да се възползват от размера на предоставената отстъпка от 5%. Сега, обаче, откривате грешка в подадената декларация и се чудите как да постъпите, какъв е редът за нейното отстраняване, допустимо ли е изобщо да се коригира …

Човешко е да се греши и откриването на грешките причинява дискомфорт и притеснение. В конкретния случай, обаче, няма място за тревога, защото грешката е поправима.

По силата на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ в случай, че бъде открита грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след законоустановения срок, на данъчно задължените лица се дава възможност, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, на направят промени чрез подаване на нова декларация. В този случай, инициативата за корекция на подадената вече декларация по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, е на данъчно задълженото лице и това обстоятелство се отбелязва в общата част на образец 2001.

Разбира се, че грешките във вече подадена декларация, открити след срока за подаването ѝ, могат да бъдат отстранени и от органите по приходите. Това е нормативно уредено в чл. 103 от ДОПК. В случай, че бъдат установени несъответствия между съдържанието на вече подадената декларация и изискванията за нейното попълване или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица, се прилага следната процедура:

1.    Подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

2.    Несъответствията се отстраняват с подаване на нова декларация. При положение, че подаването на вярната декларация за 2018 е извършено в 14-дневния срок от получаване на съобщението, то тя ще се счита за валидна и в случаите, когато е подадена след законоустановения срок за това /30.04.2019 г./

3.    Ако обаче, впоследствие, т.е. след като е отстранило откритата грешка в декларацията по предписание на органите на приходите, лицето открие друга грешка /забравили сте да декларирате доход например/, на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, то има право да подаде нова декларация в срок до 30 септември.

Също така, право на органа по приходите е служебно да направи корекции във вече подадена годишна данъчна декларация след изтичане на законоустановения срок за нейното подаването. Съгласно чл. 106, ал. 1 от ДОПК, когато в подадената декларация се установят несъответствия, които засягат основата за данъчно облагане или за изчисляване на осигурителните вноски или размера на задължението, които не са отстранени по реда на чл. 103, органът по приходите издава акт за установяване на задължението, с който се коригира декларацията. Актът се съобщава на задълженото лице в срок до 5 години от изтичане на годината, в която е подадена или е следвало да бъде подадена декларацията. Той може да бъде обжалван в 14-дневен срок от получаването му пред териториалния директор. Независимо от издаване на акта, включително когато е обжалван, задълженията за данъка или за задължителните осигурителни вноски  подлежат на установяване чрез извършване на ревизия.

Трябва да сте наясно, че ако сте подали годишната си данъчна декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 31.01.2019 г., за да се възползвате от разпоредбата на чл. 53, ал. 6 и да ползвате предвидената отстъпка в размер от 5% върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв. при спазване на посочените условия за нейното ползване и се наложи да направите корекция по реда на чл. 53, ал. 2, то вие няма да имате право да ползвате тази отстъпка, поради фактa, че не е изпълнено изискването декларацията да е подадена до 31.01.2019 г. С други думи казано, ако в първоначално подадената декларация в срок до 31.01 сте ползвали отстъпката в предвидения от закона размер, то сега ако се налага корекция, било то по инициатива на органите по приходите или по ваша инициатива на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, то вие няма да имате право на тази отстъпка.

Друго, което следва да имате предвид е нормата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ, в която е записано, че данъчните облекчения се ползват, при условие, че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава по реда на чл. 53, ал. 2, както и по реда на чл. 103 и 104 от ДОПК.

С други думи казано, ако при подаване на първоначалната декларация сте ползвали данъчно облекчение и сте отговаряли на условието на чл. 23, ал. 2 /не сте имали подлежащи на принудително изпълнение публични вземания/, то и към момента на подаване на новата декларация било то по ваша или инициатива на органите от приходите, за да имате право на тези облекчения, трябва да е спазено условието да нямате публични вземания, подлежащи на принудително изпълнение.

Следва да знаете, че ако в резултат на отстраняване на допуснатата грешка се стигне до изчисляване на по – голям размер на дължимия данък, то върху сумата, която не е внесена в рамките на законоустановения срок, ще се дължи лихва.

Сега да обърнем внимание на някои нови срокове, приложими след 31.12.2019 г. След тази дата, срокът за подаване на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ, в рамките на който бихте могли да се възползвате от предвидената отстъпка в чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ, се удължава до 31 март на следващата година /досега беше 31.01./, при положение, че:

1.    Декларацията е подадена по електронен път;

2.    Към момента на подаване нямате подлежащи на принудително изпълнение публични вземания;

3.    И дължимият данък е внесен в срок до 31 март;

Нуждаете се от още счетоводни съвети? Корект Акаунт Консулт предлага счетоводни консултации на експертно ниво. Не се колебайте да се свържете с нас.

 

 

 

различно ...


култура ...


ориентири ...